Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2015

ครูต่างชาติเกษียณอายุการทำงาน

retire571

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  ท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร  พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแด่คณะครูชาวต่างชาติ…
อ่านต่อ

กิจกรรมสาธารณกุศล

tan

  กิจกรรมสาธารณกุศลจากนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครู จากห้อง ม.1.9 หลักสูตร English Program  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพ…
อ่านต่อ