Monthly Archive: มิถุนายน 2015

กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนในหลักสูตร ME Plus

crru

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 นักเรียนในหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (ME Plus)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะ ด้านภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ ณ ศูนย์ทดสอบและอบรมภาษา…
อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการอบรมและเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

mathcamp

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 หลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการอบรมและเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ ทางคณิตศาสตร์…
อ่านต่อ

กิจกรรมการเลือกชุมนุมของนักเรียน ME Plus

club

วันที่ 18 มิถุนายน 2558  บรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุม ของนักเรียนในหลักสูตร ME Plus ณ ห้องประชุมลีลาวดี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล…
อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558

waikru

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณ…
อ่านต่อ

บรรยากาศการเรียนการสอน

studentinclass

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร English Program ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจ ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน อีกทั้งมีการนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นสื่อเสริม ให้นักเรียนเกิดความรู้…
อ่านต่อ