คณะครูศึกษาดูงาน ร.ร.จักรคำคณาทร จ.ลำพูน

12

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 คณะครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพิ่มความสามารถและศักยภาพในการจัดการเรียนรู้

1 2 3 5 7 11

Leave a Comment