กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ E.M.S Camp

1

วันที 3-4 กันยายน 2558  หลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ  จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ E.M.S Camp (English Math Science Camp) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในหลักสูตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยทีมงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

86 7  9 1110

Leave a Comment