โครงการความร่วมมือ

AFS International Organization  : มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอย่รู่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตวามเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข บุคคลที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

EF (Education First) : โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม คือ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับเด็กอายุ 14 ถึง 18 ปี นักเรียนจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ และเรียนในโรงเรียนรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศที่นักเรียนได้เลือกไว้ ซึ่งสามารถเลือกประเทศที่จะไปเข้าร่วมโครงการได้เช่น โครงการแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส และ เยอรมัน

ประเทศจีน : โครงการความร่วมมือทางการเรียนการสอนระหว่างเทศบาลกับโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล กว่างสี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมของสองประเทศในระดับท้องถิ่น

Leave a Comment