หลักสูตร

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น EP Plus

ความโดดเด่นของหลักสูตร

 • จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 9 รายวิชาโดยครูต่างชาติ
 • โครงการความร่วมมือระหว่าประเทศ
 • คอร์สปรับพื้นฐาน
 • กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น Orientation Project, EP Plus Overnight Camp, E.M.S Camp, Exchange Student Project, Tutorial, Efficiency English Test.

 

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ME Plus 

โครงสร้าง A : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

โครงสร้าง B : คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

ความโดดเด่นของหลักสูตร

 • วิชาพื้นฐาน 2 วิชา สอนโดยครูต่างชาติ (คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ)
 • ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (โครงสร้าง A) สอนโดยครูชาวไทย
 • กิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้นกล้าฟ้าขาว (Orientation Project)
 • กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา (Smart ME Plus Activities)
 • กิจกรรมบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์, ค่ายคณิตศาสตร์
 • วัดความรู้และศักยภาพทางภาษา (English Efficiency Test)
 • คอร์สปรับพื้นฐาน
 • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
 • ค่ายเตรียมความพร้อม (O-NET, GAT, PAT 7 วิชาสามัญ)
 • ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Leave a Comment